“UniPrint” Hytaýda sanly çaphana çözgüdi üpjün ediji

f01b8925

● Iň täze tehnologiýa

“UniPrint” sanly printerler öňdebaryjy “Print-on-Taland” tehnologiýasyny kabul edýärler we kiçi önümçiliklerden uly göwrümli senagat goşundylaryna çenli ulanýarlar.

● Tehniki tejribe

UniPrint işgärleriniň ortaça 10 ýyldan gowrak tejribesi bar.Programma üpjünçiligi we apparat hünärmenleriniň tejribeli topary bar.Mundan başga-da, müşderileriň üýtgeşik zerurlyklaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen çap çözgütlerini hödürlemek üçin ýörite gözleg toparymyz bar.

Profession Hünär

Sanly çaphana pudagynda köp ýyllyk tejribe bilen, UniPrint köp ugurda bilim aldy, müşderi işini gazanmak üçin ýokary hilli we hünärli sanly printerleri hödürleýäris.

● Bir nokatly çözgütler

UniPrint köp sanly programma üçin sanly çap çözgütlerini hödürleýär: Jorap printeri, Sublimasiýa printeri, DTG, DTF printeri, UV printeri, Rotary UV printeri, Öňünden iberilýän enjamlar, sarp edilýän zatlar we ş.m.

“UniPrint” adaty çap ediş işiňize nähili peýdaly?

“UniPrint”, adaty çap ediş işiňizi amala aşyrmak üçin size dürli çap çözgütlerini hödürleýär

/ dtf-printer1 /

DTF printer

DTF printer bölek satuw dükanlary, köpçülikleýin önümçilik ussahanalary we ş.m. üçin amatly bolan film çap ediş maşynyna gönüden-göni, geýimler üçin toplumlaýyn we tygşytly çözgütleri

/ çaphana hyzmaty /

Çap ediş hyzmaty

“Uniprint” jorap we futbolkalar üçin sanly çaphana hyzmatyny hödürleýär.Ösen tehnologiýa enjamlarymyzy ulanmak arkaly

/ rotary-uv-printer /

Aýlanýan UV printer

Rotary UV printer, silindr we konus önümlerini çap etmäge kömek edýän sanly Uv Inkjet çap etmekdir.

/ jorap-printer /

Jorap printeri

Jorap printeri Pagta, poliester, neýlon we ýüň ýaly dürli görnüşli materiallary çap etmek üçin ulanylýar.Hatda ýeňler we monjuklar we ş.m.

/ up1804-boýag-sublimasiýa-printer /

Sublimasiýa printeri

Sublimasiýa printerleri dokma we gol önümleriniň köpüsine ulanylyp bilner.Polokary poliester mazmun materiallary bolýança.

/ uv2513 /

UV tekiz printer

UV tekiz printerler, aýna, agaç, keramika, akril we ş.m. ýaly mahabat üçin islendik görnüşli tekiz substratlary çap etmek üçin ulanýarlar

/ dtg-printer-2 /

DTG printer

Futbolka çap etmek üçin DTG printeri, gara reňkli futbolkalarda we ak futbolkalarda, ýa-da Hoodies, Jeans, Tote Bags we ş.m. ulanylyp bilner.

UniPrint işiňiziň ösmegine nähili kömek edýär

 • önümçilik

  önümçilik

  Sanly çaphana pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, UniPrint dürli sanly çap çözgütleri üçin ýeke-täk üpjün edijidir.üpjünçilik zynjyrymyz Sublimasiýa printerlerini, Jorap printerlerini, DTG, DTF printerleri, UV tekiz printerleri we degişli “Pre & Post” enjamlaryny we ş.m. - işiňiziň özboluşly çap islegleriniň dogry kanagatlandyrylmagyny üpjün edýär.

 • nusga otagy

  nusga otagy

  “UniPrint” -de müşderi merkezine çemeleşýäris, şonuň üçin hünärmen enjamlar we programma üpjünçiligi işgärler toparymyz, işiňiz üçin çap etmek işini mümkin boldugyça tertipleşdirmäge gönükdirilendir.Her ädimde siziň üçin şol ýerde bolmagy maksat edinýäris, şonuň üçin size 24/7 kömek etmek üçin müşderilerimiziň wekillerine bil baglap bilersiňiz.

 • icc çözgüdi

  icc çözgüdi

  Printerlere maýa goýmak islemeýän, ýöne beýleki sarp edijilere çaphana hyzmatlaryny hödürlemek isleýän adamlar üçin UniPrint ýörite jorap we futbolka çap etmek hyzmatlaryny hem hödürleýär.Az mukdarda we ýokary göwrümde sargyt edip bilersiňiz.Demirgazyk Amerika, Europeanewropa we Günorta-Gündogar Aziýa kärhanalaryny ýokary hilli printerlerimiz bilen üpjün edýändigimize buýsanýarys

UniPrint-de iň köp satylýan printer

Spiral jorap printeriniň iň täze tehnologiýasy

Uniprint Spiral jorap printeri Speokary tizlikli spiral çaphana tehnologiýasyny kabul edýär, dürli material joraplary we üznüksiz geýim önümlerini çap etmek üçin ulanylyp bilner.
 • 01

  has ýokary reňk wepalylygy we takyklygy

  CMYK çap etmek, has oňat çap effekti bilen islendik suraty, şol sanda suratlary köpeltmäge ukyply baý reňkleri berýär.

 • 02

  Kiçijik sargytlar hoş geldiňiz

  “Print-On-Demand” tehnologiýasynyň kömegi bilen hatda her dizaýna 1 jorap çap edip bilersiňiz.kiçi göwrümli sargytlar garşylanýar

 • 03

  Dürli material saýlamasy

  Dürli wilka bilen çalyň, poliester, pagta, bambuk, neýlon, ýüň we başgalar ýaly dürli materiallarda çap joraplaryny ýasap bilersiňiz.

 • 04

  Heatylylygy basýan çyzyklar ýok

  Heatylylygy basýan çyzyklary bolmadyk islendik dizaýnyň ýokary çözgütli çap edilmegi üçin 360 ° bökdençsiz çapdan peýdalanyň!

 • 05

  Ak syzmaýar

  360 ° jorap çap edişimizde, syýa doly siňdirilendigine göz ýetirmek üçin joraplarymyzy uzadýarys.

 • 06

  Çalt eltip bermek

  “UniPrint” jorap printeri bilen günde 500 basgançak ýokary tizlikli çap etmek.Çalt öwrülişik etmek üçin köpçülikleýin önümçilikde sargytlary ýerine ýetirmek aňsat.

UniPrint jorap printeri bilen çap edip boljak önümler

UniPrint jorap printeri, pagta, poliester, ýüň, neýlon we ş.m. ýaly dürli jorap materiallaryny çap etmek üçin ulanylyp bilner.

Müşderileriň pikirleri

Dürli ýurtlardan köp müşderi bilen işleýän ýyllaryň dowamynda, geliň UniPrint hakda müşderileriň teswirlerine seredeliň!

Bu ajaýyp tejribe!Enjam gaty gowy işleýär.UniPrint toparyna sag bolsun aýdýaryn!- D ***

biz bu çaphanada täze.in engineeringenerçilik topary üstünlikli gurmaga kömek edýär, sag boluň!- A ***

satuwdan soňky hyzmat hakda birneme alada etdim.emma şu wagta çenli hemme zat gowy bolýar.topara sag bolsun aýdýaryn!hakykatdanam maňa köp kömek etdiler! - V ***

ähli haýyşym boýunça çalt jogap aldylar.hemmeler gaty dostlukly we kömekçi boldular!-K ***

Maşyn gurmak wagtynda kiçijik bir heläkçilik bolýar.emma “UniPrint” toparynyň kömegi bilen bize onlaýn ýol görkezýärler we zatlary çalt düzetmäge kömek etdiler.indi maşyn gaty gowy işleýär!- K ***

Örän gowy maşyn, durnukly işleýär!Gowy iş!Topara sag bolsun aýdýaryn!-T ***

UniPrint örän jogapkärli topar.sargydyň her tapgyrynda bizi täzeläp durýarlar.olar bilen işlemek gowy zat!-J ***

biz başlangyç kompaniýadyrys, satuwlar ähli soraglarymyza gaty sabyrly jogap berýär.hökman ýene UniPrint bilen işlär!-M ***

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Sublimasiýa çap etmek näme?

Sublimasiýa çap etmek iň meşhur çaphanalardan biridir.Bir wagtyň özünde ýylylygy we basyşy ulanyp, sublimasiýa kagyzyndan dizaýnyň mata listleri ýaly beýleki materiallara geçirilmegini öz içine alýar.Hakyky proses, syýa gaty bölejiklerini gazly ýagdaýa öwürmegi göz öňünde tutýar, soň bolsa islän ýeriňizde çap galdyrýar.Şol sebäpli adatça ýylylyk pressleýji maşyn ýa-da aýlaw gyzdyryjy bilen ulanmaly bolarsyňyz.

Umuman aýdanyňda, sublimasiýa çap etmek has täze usul.Şeýle-de bolsa, az wagt sarp edýändigini, has tygşytlydygyny we adamlaryň hatda öýde-de ýerine ýetirilmegi üçin aňsatlygy göz öňünde tutup, meşhurlyk nukdaýnazaryndan çalt depginde ösýär.Şonuň üçin bu kärhanalar üçin ajaýyp wariant!Örän girdejili, kompaniýalara býudjetiň içinde durmaga we pul tygşytlamaga kömek edýär we elbetde owadan, estetiki taýdan ýakymly önümleri döredýär.

Sublimasiýa çap etmek bilen nädip başlamaly?

Sublimasiýa çap etmek gaty aňsat proses we siziň tarapyňyzdan köp zähmet talap etmeýär.Özüňize gerekli enjamlary alsaňyz we sublimasiýa çap etmegiň içerki taraplary bilen tanyş bolsaňyz, gowy tertipli bolarsyňyz we aňsatlyk bilen özüňiz edip bilersiňiz!

Bu nukdaýnazardan, ilki bilen size sublimasiýa printerini we ýylylyk press maşynyny / aýlanýan gyzdyryjy almagy teklip edýäris.Sublimasiýa çap etmek işini dogry ýerine ýetirmek üçin zerur enjamlar.Bulardan başga-da sublimasiýa syýa, kagyz we poliester mata gerek bolar.

Necessaryhli zerur enjamlary ýygnanyňyzdan soň, dizaýnyňyzy kagyz ýüzüne çap edip bilersiňiz.Bu, esasan, sublimasiýa printerini ulanýan işiňiziň bir bölegi.

Dizaýny geçiriş kagyzyna çap edeniňizden soň, dizaýny matanyň üstünden geçirmek üçin ýylylyk basýan maşyny ýa-da aýlaw gyzdyryjy ulanmaly.Bu, adatça doly poliester mata ýa-da ak reňkli ýokary poliester matasy bolar.Beýleki reňkleri hem ulanyp bilersiňiz, ýöne sublimasiýa çap etmek, çap effekti taýdan ak mata bilen iň oňat gidýär.

Sublimasiýa çapyny haýsy önümler ulanyp biler?

Her dürli önüm!

Sublimasiýa çap etmegiň iň gowy zatlarynyň biri bolsa gerek: önümleriň köp görnüşini şahsylaşdyrmak üçin ulanylyp bilner.Sublimasiýa çap etmek arkaly ýokarlandyryp boljak önümleriň iň görnükli görnüşleri aşakdakylar: sport eşikleri, noýba, köýnek, balak, jorap.

Şeýle-de bolsa, krujkalar, telefon örtükleri, keramiki plitalar we whatnot ýaly eşik däl zatlar üçin sublimasiýa çapyny ulanyp bilersiňiz.Sanaw birneme uzyn, ýöne bu önümler size örtülen zatlaryň görnüşi barada düşünje bermeli

 

Sublimasiýa çap etmek üçin haýsy mata iň gowusy?

Diňe poliester mata ýa-da diňe ýokary mazmunly poliester matasy!Poliester dizaýnyňyzy dowam etdirjek ýeke-täk mata.Pagta ýa-da şuňa meňzeş matalara bir zat çap etseňiz, gowy işlemez, sebäbi çap diňe ýuwulýar.

Kärhanalar üçin sublimasiýanyň artykmaçlyklary näme?

Bu ýönekeý, çalt we tygşytly.

Bir iş alyp barmak aňsat iş däl, diňe bir pul däl, eýsem wagt we güýji tygşytlamaga kömek etjek çaphana bar bolsa, näme üçin munuň üçin gitmeli däl?Sublimasiýa çap etmek, şahsylaşdyrylan, estetiki taýdan ýakymly önümleri öndürmek üçin tygşytly çözgütdir.

Çäklendirilmedik reňkler.

Mata ýa-da substrata islendik reňk (akdan başga) çap edip bilersiňiz!Önümleriňizi ýokarlandyrmagyň gülgüne, gyrmyzy we gök dürli öwüşginlerinden has gowy usuly barmy?Sublimasiýa çap etmek bilen önümiňiz siziň suratyňyzdyr we özüne çekiji hasaplaýan reňkler bilen boýap bilersiňiz.Saýlamak düýbünden siziňki!

Giňişleýin programma.

Sublimasiýa barada ýene bir ajaýyp zat, köp sanly programma üpjün edip biler.Kuboklar, krujkalar, keramiki plitkalar, telefon gapaklary, gapjyklar ýa-da flipler ýaly gaty zatlary üpjün edýän işiňiz bar bolsa, sublimasiýa çapyndan ep-esli peýdalanyp bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, egin-eşik işi bilen meşgullanýan bolsaňyz we sport eşikleri, baýdaklar we yşyk matasy ýaly önümler üçin sublimasiýa çap etmek isleýän bolsaňyz - esasan ýokary mazmunly poliesterden ýasalan her dürli matalar.

Köpçülikleýin önümçilik.

Pes MOQ sargytlaryna we köpçülikleýin önümçilik sargytlaryna laýyk gelýän çaphana işini gözleýän bolsaňyz, sublimasiýa çap etmek iň oňat wariantydyr.Mysal üçin, “UniPrint Sublimation Printer” “Print-on-Demand” (POD) tehnologiýasyny ulanýar, bu bolsa çap etmegiň iň pes derejesiniň ýokdugyny aňladýar: näçe gerek bolsa takyk çap edýärsiňiz, az zat, başga zat ýok.

DTG Çap etmek näme we ol nähili işleýär?

“Direct To Garment” çap etmek, DTG çap etmek diýlip hem atlandyrylýar, dizaýnlary we suratlary göni eşiklere çap etmekdir.Talap boýunça hyzmatlary bermek üçin inkjet tehnologiýasyny ulanýar we islän zadyňyzy eşiklere we eşiklere çap edip biler.

DTG çap etmek futbolka çap etmek ýa-da eşik çap etmek hem diýilýär.DTG ýatda saklamak üçin has gönümel we ýönekeý termin, şonuň üçin bu amal üçin ulanylýar.

 

Sublimasiýa bilen DTG arasynda näme tapawut bar?

Sublimasiýa, sublimasiýa ýylylyk geçiriji kagyzda çap etmek prosesi.Sublimasiýa üçin ulanylýan ýylylyk geçiriji kagyzda örtük gatlagy bar.Çap etmekden soň, çapy mata geçirmek üçin ýylylyk pressini ulanmaly bolarsyňyz.Sublimasiýa diňe poliester mata ýa-da ýokary mazmunly poliester önümleri üçin ulanylyp bilner.

DTG Çap etmek, eşiklere göni çap etmekdir.Bu amal, çap edilmezden ozal materialyň öňünden taýýarlanmagyny talap edýär we çapdan soň yzlary bejermek we düzeltmek üçin ýylylyk pressini ýa-da guşak gyzdyryjy ulanmaly.DTG pagta, ýüpek, zygyr matalar we ş.m. ýaly dürli matalarda ulanylyp bilner.

 

Futbolkalar üçin haýsy Çap etmek iň gowusy?

Futbolkalary çap etmegiň birnäçe usuly bar.Iň gowulary:
DTG çap etmek, esasan, pagta köp göterimli pagta köýneklerine ýa-da eşiklere ulanylýar.
Ekrany çap etmek, az reňkli dizaýnly, ýöne köp sanly sargyt bilen iş sargytlary üçin has amatlydyr.
Boýag-sublimasiýa çap etmek ýönekeý bir prosesdir we poliesterde iň gowy netijeleri berýär
DTF çap etmek pagta we sintetiki materialda edilip bilner we çap etmek üçin polietilen teraftalat film ulanylýar.Bahasy material üçin gaty ýokary we logotip çap etmek ýaly kiçi göwrümli yzlar üçin amatly.

DTG bilen haýsy dizaýn görnüşleri has gowy işleýär?

DTG Printer, dürli reňkli islendik dizaýn ýa-da nagyş bilen işläp biler.Egin-eşikde ýokary çözgütli yzlar bilen üpjün edýär.DTG çap etmek bilen, haýsy dizaýnlary çap edip ýa-da çap edip bilmejekdigiňiz barada alada etmeli däl.

 

DTG çap etmek işiňiz üçin dogry saýlawmy?

DTG çap etmek kärhanalar üçin ajaýyp saýlawdyr.DTG printerlerimiz elýeterlidir we çap etmek üçin zerur enjamlary alarsyňyz.“UniPrint” bukjasy bilen, egin-eşikleriňiz we futbolkalaryňyz üçin deslapky çözgüt we yzlaryň uzak we dowamly bolmagyny üpjün etmek üçin ýylylyk pressini alarsyňyz.

DTG çap etmekden peýdalanmak, işiňizde uly girdeji gazanmagyňyzy üpjün edip biler.Bu çaphana işini kärhanalar we kompaniýalar üçin ajaýyp saýlama edýär.Futbolkalary 2-4 dollardan arzan bahadan çap edip, 20-24 dollara satyp bilersiňiz.

Sanly jorap çap etmek näme?

Sanly joraplary çap etmek, sanly esasly şekilleri göni joraplara çap etmekdir.Talap boýunça öňdebaryjy çap (POD) tehnologiýasyny ulanýar.UniPrint sanly jorap printeri, pagta, poliester, bambuk, ýüň we ş.m. ýaly dürli jorap materiallarynda dizaýn çap etmek üçin ulanylyp bilner.

Sanly jorap çap etmek sport joraplary, gysyş joraplary, resmi joraplar, tötänleýin joraplar we ş.m. ýaly köp görnüşli joraplary çap etmek üçin ulanylyp bilner. 360Rotary sanly jorap çap edilmegi bilen müşderiler islendik surat / logotip / dizaýny joraplara çap edip bilerler we bu çykar. bökdençsiz we ýokary hilli görünýär.

“UniPrint Digital Socks Printer” -i ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

UniPrint Digital Socks Printer-i ulanmagyň köp peýdasy bar, şol sanda:

 • Kiçijik sargytlar mümkin: köp mukdarda aladalanman bir jübüt jorap sargyt edip bilersiňiz.
 • Dürli materiallar: poliester, pagta, bambuk, ýüň we ş.m. joraplary çap edip bilersiňiz we her gezek üznüksiz netijeleri alyp bilersiňiz.
 • Resolutionokary ölçegli çaplar: EPSON DX5 ýokary çözgütli 1440dpi çap etmegi üpjün edýär.Neşirleri gözüňiz bilen görýän ýaly aýdyň alyp bilersiňiz.
 • Çäklendirilmedik reňkler: quakkard joraplaryndan tapawutlylykda, çap edip boljak reňkleriňizde çäklendirme ýok.CMYK syýa dizaýnlaryňyzdaky ähli reňk talaplaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.
 • Çalt öwrülişik: 40 ~ 50pair / sag çykarylyşy bilen, müşderiler ähli sargytlary çalt we elmydama wagtynda iberip bilerler.

 

UniPrint jorap printerini ulanyp haýsy materialy çap edip bolar?

“UniPrint Socks Printer” bilen dürli materiallarda jikme-jik dizaýnlary çap edip bilersiňiz, şol sanda:

 • Pagta
 • Poliester
 • Olüň
 • Bambuk
 • Neýlon
Jorap çap ediji maşyn üçin kepillik näme?

“UniPrint” jorap printerini satyn alanyňyzda, 1 ýyl kepillik alarsyňyz.Şeýle hem tagtalar, hereketlendirijiler, elektrik bölekleri we ş.m. ýaly ätiýaçlyk şaýlary üçin kepillik alarsyňyz, ýöne printerdäki syýa ulgamy bilen baglanyşykly beýleki ätiýaçlyk şaýlary üçin kepillik ýok, kepillik ýok.

 

 

Joraplaryň haýsy görnüşleri sanly çap etmek üçin amatly?

Uzynlyk:

Topukdan islendik uzynlykdaky joraplary UniPrint-iň sanly jorap printeri arkaly çap edip bolýar.Amal amala aşyrylanda, joraby dabanyň tekiz bolmagy üçin uzatmaly bolýar, şonuň üçin topukdan uzyn bolmadyk islendik jorap çap edilip bilinmez.

Material:

Jorap çap edilende arassa materialdan peýdalanyň.Material näçe arassa bolsa, ýokary hilli netijeleri almak aňsat bolar.Eger material 30% poliester we 70% pagta ýaly garylsa, 90% pagta we 10% poliester bilen öndürilen joraplar bilen deňeşdirilende iň gowy netijeleri gazanyp bilmez.

Model:

Jorap printerini tötänleýin joraplary, sport joraplaryny, resmi joraplary, gysyş joraplaryny we başgalary çap etmek üçin ulanyp bilersiňiz.

UV çap etmek tehnologiýasy näme?

Ultramelewşe çap etmek, köplenç UV çap etmek diýlip atlandyrylýan, ultramelewşe bejeriş tehnologiýasyny ulanýan sanly inkjet çap etmek prosesine degişlidir.UV tekizlenen printerde çap arabasynyň iki gapdalynda LED lampa monjuklary bar.

UV çap etmek prosesi, UV syýa atly ýörite wilkalary öz içine alýar, ultramelewşe (UV) ýagtylyga sezewar bolanda basyşy çalt bejerip bilýär.Çap etmegiň netijeleri UV çap etmek bilen çalt gazanylýar we ýokary çözgütli.

UV tekiz printer bilen näme çap edip bilerin?

UV tekiz printerler köp sanly materialda çap etmek üçin ulanylyp bilner, şol sanda:

 • Surat kagyzy
 • Film
 • Kanwas
 • Plastmassa
 • PVC
 • Akril
 • Haly
 • Kafel
 • Aýna
 • Keramika
 • Metal
 • Agaç
 • Deri
UV tekiz printeriň artykmaçlyklary näme?

UV tekizlenen printer ýokary çözgütli we uzak möhletli yzlary öndürýär.UV tekiz printerleri ulanyp, çylşyrymly, reňkli dizaýnlary dürli materiallarda çap edip bilersiňiz.Bu printerler prosesi ep-esli çaltlaşdyrýar we kompaniýanyň öndürijiligini ýokarlandyrýar.

UV tekiz printeri ulanyp, mahabat, mahabat önümleri, açyk we ýapyk alamatlar, jaý bezegi, şahsy sowgatlar we başgalar üçin yzlar döredip bilersiňiz.

UV tekiz printer bilen näçe reňk çap edip bilerin?

UV tekiz printer, CMYK we White-yň syýa konfigurasiýasyny yzygiderli ulanýar.Müşderi CMYK, White we Larnish konfigurasiýasyna hem eýe bolup biler.CMYK bilen her dürli ak fonda çap edip bilersiňiz.CMYK we Ak konfigurasiýa bilen, her dürli garaňky fonda çap edip bilersiňiz.Çap etmegiňiziň islendik bölegine lak goşup bilersiňiz.

UV çap etmegiň tizligi näme?

UV çap etmegiň tizligi, ulanýan çap çapyňyza baglydyr.Dürli çap sözbaşylarynyň dürli tizligi bar.“Epson” çap kellesini ulananyňyzda tizlik 3-5 inedördül kilometre, “Ricoh” çap kellesi bilen tizligi 8-12 kw / sag.

UniPrint bilen habarlaşyň we goldaw alyň


Aşakdaky formaty ibermek üçin hoş geldiňiz, ýakyn wagtda siziň bilen habarlaşarys!
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň