ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಸಾಕ್ಸ್ ಹೆಣಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಸಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ (ಕಾರ್ಯಾಗಾರ)