ഫാക്ടറി ടൂർ

സോക്സ് നെയ്റ്റിംഗ് ഉത്പാദനം

സോക്സ് പ്രിന്റിംഗ് (വർക്ക്ഷോപ്പ്)